MMyRight u saradnji sa UdruA3enjem „A1ivot sa Down sindromomo FBiH 29. aprila 2021. godine je odrA3ao online promociju publikacije oPojednostavljeno predstavljanje Indikatora za praćenje inkluzivnog obrazovanja? koja je napravljena u obliku koji je lak za ?itanje 30. April 2021. Pojednostavljeno predstavljanje indikatora za praćenje inkluzivnog obrazovanja

MyRight u saradnji sa Udruženjem „Život sa Down sindromom“ FBiH 29. aprila 2021. godine održao online promociju publikacije “Pojednostavljeno predstavljanje Indikatora za praćenje inkluzivnog obrazovanja” koja je napravljena u obliku koji je lak za čitanje.

Slika. MyRight je u saradnji sa udruA3enjem DUGA u okviru projekta „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje- sada!o odrA3ao dvije videokonferencije 13. i  20. januara/sije?nja 2021. godine na kojim su predstavljeni  „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa ?lanom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetomo  za predstavnike obrazovnih institucija svih nivoa obrazovanja iz Kantona Sarajevo, Hercegova?ko-neretvanskog, Bosansko-podrinjskog i Zapadnohercegova?kog kantona/A3upanije. 01. Februar 2021. U januaru održana dva webinara na kojima su predstavljeni „Indikatori“

MyRight je u saradnji sa udruženjem DUGA u okviru projekta „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje-sada!“ održao dvije videokonferencije 13. i 20. januara/siječnja 2021. godine na kojim su predstavljeni „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom“.

Slika. MyRight je u saradnji sa UdruA3enjem DUGA su u proteklom periodu odrA3ali dva webinara na su prezentirani „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa ?lanom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom? 07. Juni 2020. Realizacija webinara za prezentaciju „Indikatora“

MyRight u saradnji sa Društvom ujedinjenih građanskih akcija - DUGA u proteklom periodu održao dva webinara na kojima su prezentirani „Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom”.

Slika. Obavijest za medije o odrA3avanju webinara „Prezentacija indikatora za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa ?lanom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom? za predstavnice/ke obrazovnih vlasti u  Bosni i Hercegovini, petak, 29. maj 2020.
28. Maj 2020. Obavijest za medije o održavanju webinara

U petak, 29. maja u 11h održat će se webinar „Prezentacija indikatora za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” za predstavnice/ke obrazovnih vlasti u BiH.

Slika 06. i 07. decembra 2018. godine MyRight je u saradnji sa udruA3enjem oA1ivot sa Down sindromom FBiH? organizovao edukativnu dvodnevnu radionicu za uposlenike PozoriA!ta mladih na temu: „Na putu ka razumijevanju koncepta invalidnosti i ljudskih prava osoba s invaliditetomo. 07. Decembar 2018. Učešće osoba sa invaliditetom u kulturnom životu grada Sarajeva

MyRight saradnji sa udruženjem “Život sa Down sindromom FBiH” organizovao edukativnu dvodnevnu radionicu za uposlenike Pozorišta mladih na temu: „Na putu ka razumijevanju koncepta invalidnosti i ljudskih prava osoba s invaliditetom“.

Slika. U organizaciji MyRight-a u periodu od 20. do 23. februara 2018. godine u Sarajevu odrA3an trening na temu „Uklju?ivanje rodne ravnopravnosti u sve druA!tvene tokoveo. 24. Februar 2018. Trening na temu „Uključivanje rodne ravnopravnosti u sve društvene tokove“

U organizaciji MyRight-a u periodu od 20. do 23. februara 2018. godine u Sarajevu održan trening na temu „Uključivanje rodne ravnopravnosti u sve društvene tokove“.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World