Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona

Koalicija organizacija osoba s invaliditetom (OOSI) Zeničko-dobojskog kantona nastala je kao potreba da se na adekvatan način odgovori na potrebe osoba s invaliditetom (OSI) u našem kantonu, kao i potrebe davanja smjernica za implementaciju Strategije u oblasti invalidnosti u FBiH.

Stvaranje Koalicije ZDK, kao i ostalih 9 koalicija u Federaciji BiH iniciralo je i podržalo Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike, a kao partner i lider Koalicije u našem kantonu odabrano je Udruženje "Svjetlost” iz Zenice.

Koalicija OOSI ZDK formirana je u avgustu 2013. godine s ciljem izrade Nacrta i implementacije dijela prioriteta plana akcijeu oblasti invalidnosti u lokalnim zajednicama i čini je 9 organizacija osoba sa invaliditetom koje okupljaju OSI različitog oblika invaliditeta.

Radna grupa Koalicije OOSI koju čine sve organizacije je u periodu od oktobra 2013. do juna 2014. godine prošla predviđenu obuku za izradu planova akcija u oblasti invalidnosti, odabrala prioritetne oblasti, uradila popis potreba OSI i postojećih resursa u zajednici, te uz koordinaciju lidera i koordinatora razvijen je Nacrt lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti (LPAI) za period 2014 - 2016. godine za područje ZDK, koji će biti ponuđen kantonalnoj vladi na usaglašavanje.

Sada slijedi teži dio poslova koji se odnose na promociju, usaglašavanje sa vlastima, usvajanje LPAI, te njegovu implementaciju.

Organizacije članice koalicije:

1. UG "Svjetlost” Zenica
2. Savez slijepih osoba Zeničko-dobojskog kantona
3. UG Humanost –societas humanitatis
4. Udruženje”Svijet u slikama” iz Zenice
5. Udruženje "Lotos” Zenica
6. Udruženje gluhih i nagluhih osoba ZE-DO kantona
7. Udruženje "Dlan” Zenica
8. Udruženje slijepih građana općine Visoko
9.Udruženje građana oboljelih od mišične distrofije ZDK


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World