Koalicija organizacija osoba sa
invaliditetom regije Doboj

Koalicija organizacija osoba s invaliditetom (OOSI) regije Doboj, osnovana je kao ’’Koalicija/Neformalna grupa OOSI regije Doboj’’. Formirana je početkom 2007. godine sa ciljem da zajednički/koaliciono u partnerstvu sa drugim akterima rade na pronalaženju rješenja za poboljšanje uslova života osoba sa invaliditetom.

Djeluje na području 4 opštine/općine regije Doboj (Grad Doboj i Teslić iz RS-a i Doboj Jug, Doboj Istok iz FBiH). Ima usvojen Sporazum o radu sa ustanovljenim pravilima rada. Partnerske organizacije na projektu u dosadašnjem periodu uspješno su završile nekoliko treninga - Share-see program, na temu: ’’Zagovaranje u cilju uključivanja oblasti invalidnosti u lokalne politike’’ te MyRight program 2011-14 iz oblasti – Odnosi s javnošću, Strateško planiranje, Javno zagovaranje, Upravljanje projektnim ciklusom, Trening za trenere. Koalicija regije Doboj aktivno je bila uključena u realizaciju dvogodišnjeg projekta MyRight BiH ’’Monitoring prava osoba sa invaliditetom o primjeni Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom’’.

Već osmu godinu realizujemo zajedničke projekte koji se odnose na sistemsko rješavanje pitanja invalidnosti kao i na promociju prava osoba sa invaliditetom u skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom, Standardnim pravilima UN za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom i Agendom 22, Politikom u oblasti invalidnosti, Strategijama usvojenim u oba BiH entiteta, drugim pozitivnim međunarodnim i domaćim dokumentima Zakonskim propisima.

Organizacije članice koalicije:

1. Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida regije Doboj, Grad Doboj – organizacija nosilac projektnih aktivnosti - izabrana od strane članica koalicije
2. Udruženje distrofičara Doboj
3. Udruženje amputiraca Doboj
4. Odbojkaški klub invalida ‘’OKI’’ Doboj
5. Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Doboj Jug
6. Udruženje osoba sa invaliditetom Doboj Istok
7. Opštinska organizacija slijepih i slabovidih Teslić
8. Savez za sport i rekreaciju invalidnih lica Doboj
9. Udruženje za uzajamnu pomoć osobama u duševnim krizama i njihovim porodicama ‘’Nada’’ Doboj
10.Centar za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini, Doboj
11. Udruženje distrofičara Teslić
12. Udruženje civilnih žrtava rata Doboj
13. Međuopštinska organizacija slijepih i slabovidih Doboj
14. Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrbama
15.
Udruženje oboljelih od mukopolisaharidoze RS Doboj

 
 

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World