Koalicija organizacija osoba sa                    invaliditetom regije Doboj

Koalicija organizacija osoba s invaliditetom regije Doboj, osnovana je kao "Koalicija/Neformalna grupa OOSI regije Doboj". Formirana je početkom 2007. godine sa ciljem da zajednički/koaliciono u partnerstvu sa drugim akterima rade na pronalaženju rješenja za poboljšanje uslova života osoba sa invaliditetom.

Djeluje na području 4 opštine/općine regije Doboj (Grad Doboj i Teslić iz RS-a i Doboj Jug, Doboj Istok iz FBiH). Ima usvojen Sporazum o radu sa ustanovljenim pravilima rada. 

Koalicija realizuje zajedničke projekte koji se odnose na sistemsko rješavanje pitanja invalidnosti kao i na promociju prava osoba sa invaliditetom u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom UN-a, Standardnim pravilima UN-a za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom i Agendom 22, Politikom u oblasti invalidnosti, Strategijama usvojenim u oba BiH entiteta, drugim pozitivnim međunarodnim i domaćim dokumentima Zakonskim propisima.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj zajedno sa drugim koalicijama kroz MyRight program zajedničkih aktivnosti radi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom u svim segmentima života i društva. 

Zajedničke aktivnosti u okviru MyRight programa u BiH se implementiraju na nivou pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom, a implementaciju koordinira i nadzire kancelarija MyRight. Za ovaj programski ciklus (2018.-2021.) predstavnici koalicija i partnerskih organizacija su se složili da će se usmjeriti na mobilizaciju mladih osoba s invaliditetom kako bi se edukovali o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i upoznali sa aktivnostima monitoringa i zagovaranja te aktivnije uključili u rad organizacija osoba s invaliditetom. Predstavnici koalicija i partnerskih organizacija su takođe dogovorili da će raditi na edukaciji svog članstava,  kao i drugih aktera koji su zainteresirani i nadležni  za obrazovanje, o inkluzivnom obrazovanju koristeći opšti komentar Komiteta za prava osoba s invaliditetom na član 24. o inkluzivnom obrazovanju.

Organizacije članice Koalicije:

1. Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida regije Doboj

2. Udruženje distrofičara Doboj

3. Udruženje amputiraca Doboj

4. Odbojkaški klub invalida "OKI" Doboj

5. Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Doboj Jug

6. Opštinska organizacija slijepih i slabovidih Teslić

7. Centar za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini, Doboj Istok

8. Udruženje distrofičara Teslić

9. Savez invalida rada grada Doboja

10. Međuopštinska organizacija slijepih i slabovidih Doboj

11. Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama Doboj

 


 
 

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World