Pojednostavljeno predstavljanje indikatora za praćenje inkluzivnog obrazovanja

MyRight u saradnji sa Udruženjem „Život sa Down sindromom" FBiH 29. aprila 2021. godine je održao online promociju publikacije "Pojednostavljeno predstavljanje Indikatora za praćenje inkluzivnog obrazovanja” koja je napravljena u obliku koji je lak za čitanje.


Uvodno izlaganje održale su projekt koordinatorica Nataša Maros i regionalna koordinatorica MyRight Binase Goralije, u kojem se govorilo o dokumentu "Indikatori za praćenje implementacije inkuzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom", projektu u okviru kojeg je dokument nastao i važnosti pristupačnih dokumenata i informacijama za osobe s invaliditetom.

Stručna saradnica na izradi publikacije, prof. dr. Lejle Kafedžić govorila je o "Easy to Read" standardima, njihovoj važnosti i korištenju, a predsjednica Udruženja "Život sa Down sindromom" FBiH Sevdija Kujović je prezentirala faze njenog nastanka, kompleksnost samog procesa izrade formata lakog za čitanje ili „Easy to Read" formata „Indikatora za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Nakon održane prezentacije publikacije "Pojednostavljeno predstavljanje Indikatora za praćenje inkluzivnog obrazovanja” još jednom je istaknuta važnost jedne ovakve publikacije za osobe s invaliditetom, kako u samom razumjevanju njenog sadržaja tako i u zagovaračkim aktivnostima u cilju ostvarivanja kvalitetnog inkuzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Tokom 2020. godine u okviru projekta "Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada!” u saradnji sa predstavnicima obrazovnih vlasti svih nivoa, ministarstava obrazovanja iz oba entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske, Sektorom za obrazovanja Ministarstva civilnih poslova BiH, Institucijom ombudsmana za prava djece Republike Srpske, kao i predstavnicom Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, kreirani su "Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” koji će omogućiti praćenje kvalitete i implementacije inkluzivnog obrazovanja.

Kako bih "Indikatore" učinili pristupačnim osoba s intelektualnim invaliditetom u saradnji saUdruženjem Život sa Down sindromomurađena jepublikacija „Pojednostavljenopredstavljanje indikatora za praćenje inkluzivnog obrazovanja".

Ova sedmica se obilježava kao "Sedmica globalne akcije za obrazovanje" #GAWE2021, i ova prezentacija bila je naš doprinos da se i glas osoba s invaliditetom čuje u kampanji #OneBillionVoicesForEducation.

Publikaciju "Pojednostavljeno predstavljanje Indikatora za praćenje inkluzivnog obrazovanja” možete naći na sedećem linku: https://bit.ly/2PHpVk4

Projekat "Kvalitetno inkluzivno obrazovanje - sada!" finansiran je od strane Light for the World, ADA i Kahane Foundation, implemntiran od MyRight-a i Udruženja Duga.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World