Osigurati da OSI budu uključene i upoznate sa odgovorom na pandemiju

EDF OTVORENO PISMO LIDERIMA EU I LIDERIMA U ZEMLJAMA EU VEZANO ZA COVID-19 I UZIMANJA U OBZIR OSOBA S INVALIDITETOM

  • Komunicirajte o situaciji u javnom zdravstvu na pristupačan način
  • Osigurajte pristupačne, inkluzivne, sigurne zdravstvene usluge i ustanove
  • Povećajte ulaganje u usluge i podršku - potrebna je solidarnost Evrope kako bi bi se osiguralo jačanje osnovnih usluga
  • Uključite osobe sa invaliditetom
  • Osigurajte da marginalizirani i izolovani ljudi ne ostanu bez neophodnih dobara, podrške i ljudskog kontakta
  • Podržite mreže podrške i obezbijedite aisitivne uređaje
  • Zaštite prihode osoba s invaliditetom
  • Osigurajte da poruke o javnom zdravstvu uvažavaju sve i ne diskriminiraju nikoga
  • Osigurajte da su i osobe s invaliditetom uzete u obzir 

Cijelo pismo European Disability Forum možete naći na web stranici na slijedećem linku: http://bit.ly/2vr83Q7

MyRight-BiH https://www.facebook.com/myrightbih/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World