Usaglašen finalni tekst Akcionog plana za Kanton Sarajevo

U Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 20. aprila 2018. godine održan je drugi sastanak Interresorne grupe, čiji je zadatak priprema Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018.-2021.

Slika. Sastanak Interresorne grupe na kojem je usaglašen finalni tekst Akcionog plana za Kanton Sarajevo, 20. april 2018.

Nakon razmatranja dosadašnjih prijedloga i primjedbi na Akcioni plan, Interresorna grupa je na današnjem sastanku utvrdila finalni tekst lokalnog Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018.-2021, i uputila ga Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje.

Akcioni plan za Kanton Sarajevo je usklađen sa federalnom Strategijom za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016.-2021, a predviđeno je 5 prioriteta:

  • oblast zdravstva – ortopedska i druga pomagala za osobe sa invaliditetom;
  • pristupačnost za osobe sa invaliditetom;
  • servisi podrške u lokalnoj zajednici;
  • socijalno stanovanje;
  • razvoj inkluzivnog obrazovanja.
Interresornu grupu imenovala je Vlada Kantona Sarajevo, a u njenom sastavu su predstavnici kantonalnih ministarstva i predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo. Zadatak Interresorne grupe je da pripremi usaglašen tekst Akcionog plana i dostavi ga Vladi Kantona Sarajevo, na usvajanje, a potom da prati njegovu implementaciju i izvještava Vladu Kantona Sarajevo o postignutim rezultatima.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World