Trening na temu rodne ravnopravnosti za predstanike Koalicije OOSI TK

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je 19. decembra 2018. godine u Tuzli je organizovala trening na temu rodne ravnopravnosti za predstavnike organizacija članica koalicije.

Slika 1. Koalicija OOSI Tuzlanskog kantona 19. decembra 2018. godine organizovala trening na tumu rodne ravnopravnosti za predstavnike koalicije

Cilj organizovanja ovog treninga bio je razumjevanje koncepta rodne ravnopravnosti uzimajući u obzir prava osoba sa invalidiitetom garantovana UN Konvencijom, te podizanja nivoa svjesti o postojanju ne ravnopravnosti u kontekstu invalidnosti, te učešća žena i djevojaka sa invaliditetom u zajednici, porodici, te u organizacijama osoba sa invaliditetom.

Slika 1. Koalicija OOSI Tuzlanskog kantona 19. decembra 2018. godine organizovala trening na tumu rodne ravnopravnosti za predstavnike koalicije

Uključivanje perspektive rodne ravnopravnosti u sve društvene tokove podrazumijeva proces procjene uticaja svake planirane akcije, uključujući zakonodavstvo, politike i programe na svim područjima i na svim nivoima, od individualnog/porodičnog nivoa do nivoa zajednice i nacionalnog institucionalnog nivoa, na muškarce i žene. To je strategija koja prepoznaje da i muškarci i žene imaju različite interese, iskustva i potrebe. Strategija (plan) uključivanja perspektive rodne ravnopravnosti u sve društvene tokove osigurava da se ti različiti interesi i prioriteti poštuju i koriste prilikom dizajniranja, implementacije, praćenja i evaluacije politika i programa u svim političkim, ekonomskimi društvenim područjima tako da muškarci i žene imaju jednaku i pravičnu korist.

Trening na temu rodne ravnopravnsoti Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je organizovala sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World