Seminari o doprinosu razvoja uživanju svih ljudskih prava

Vijeće za ljudska prava (HRC) je 12. jula 2021. usvojilo rezoluciju 47/11 o "Doprinosu razvoja uživanju svih ljudskih prava". U ovoj rezoluciji Vijeće je zatražilo od Visokog komesara Ujedinjenih naroda za ljudska prava (OHCHR) da organizuje seriju regionalnih seminara, po jedan za svaku od pet geografskih regija.

Slika infografike sa informacijam o održavanju prvog seminara u septembru, sa lijeve strane je slika na kojoj su sastavlene ruke u obliku kruga držeći se za palac

Culj je omogućiti državama članicama, relevantnim agencijama, fondovima i programima Ujedinjenih naroda, međunarodnim i regionalnim organizacijama, nacionalnim institucijama za ljudska prava, organizacijama civilnog društva i drugim zainteresovanim stranama da identifikuju izazove i nedostatke i razmijene dobre prakse i iskustva u tom pogledu.

Teme posebnih panela inspirisane su različitim odredbama rezolucija 35/21, 41/19 i 47/11, uključujući važnost da države promovišu održivi razvoj kako bi omogućile bolje uživanje ljudskih prava, postigle rodnu ravnopravnost i promovisale jednaku priliku za razvoj.

Implementacija Ciljeva održivog razvoja bit će sveobuhvatna tema tokom svih sesija, uključujući, ali ne ograničavajući se na, SDG 1 o odsustvu siromaštva, SDG 8 o dostojanstvenom radu i ekonomskom rastu i SDG 10 o smanjenju nejednakosti.

 

OHCHR planira da ove seminare organizuje u periodu od septembra 2022. do februara 2023. godine.

Kako bi se serija pokrenula, prvi seminar će se održati u Ženevi, Švicarska, od 1. do 2. septembra. Zbog situacije sa COVID-19, neki od ovih sastanaka će biti hibridni. Više detaljnih informacija će biti objavljeno prije svakog od seminara.

 

Više informacija možete naći na sljedećem linku: 

https://www.ohchr.org/en/events/meetings/2022/europe-and-central-asia-regional-seminar

https://www.ohchr.org/en/development/contribution-development-enjoyment-all-human-rightsAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World