Sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih geađana Općine Banovići

Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 10. juna 2019. godine u Banovićima organizovalo sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih građana Općine Banovići.

Slika. Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je 10. juna 2019. godine u Banovićima organizovalo sastanak sa liderima i aktivistima Udruženja slijepih građana Općine Banovići

Tema sastanka bila je promocija teksta Vodiča za donosioce odluka, o postojećim pravima slijepih osoba, kao i metoda za njihovo unapređenje poštujući principe Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo: Fikret Zuko direktor i Safeta Baković koordinator projekta, razgovarali su sa liderima i aktivistima Udruzenja slijepih građana Općine Banovići o projektu koji se realizuje u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske, te o značaju priručnika/vodiča koji će se koristiti u zagovaranju za prava slijepih u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Također je detaljno razgovarano o položaju slijepih u ovoj općini i Tuzlanskom kantonu.

Učesnici sastanka su u razgovoru istakli da će priručnici/vodiči olakšati njihov rad na zagovaranju za prava slijepih. Od veoma velikog je značaja razumijevanje ambijenta u kojem se zagovara, poznavanje ustavne strukture BiH, te zakona i drugih propisa kojima se regulišu prava slijepih na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou.

Detaljno je razgovarano o problemima u oblastima: zdravstvene zaštite, pristupačnosti, tiflotehničkim pomagalima za slijepe, obrazovanju, zapošljavanju, zakonima koji se nalaze u proceduri donošenja, a od interesa su za slijepe osobe, kao i o položaju dlijepih osoba i njihovih udruženja u našem društvu. Tražen je najefikasniji način zajedničkog zagovaranja da se pitanja iz navedenih oblasti rješavaju u skladu sa principima iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Prepokrukama UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom.

Posebno je aktuelizirano pitanje rada i djelovanja Saveza slijepih na nivou Tuzlanskog kantona. Svi prisutni su insistirali da se zajednički sa drugim organizacijama slijepih Tuzlanskog kantona pronađe način i forma djelovanja, kako bi ovaj Savez na efikasniji način ostvarivao svoju funkciju.

Učesnici sastanka su u više navrata isticali da je organizovanje ovakvih sastanaka veoma korisno, te da treba jačati saradnju među organizacijama slijepih, ali istovremeno aktivno djelovati u koalicijama i pokretu osoba sa invaliditetom.

Insistirano je da više pažnje treba posvetiti uključivanju mladih u sve oblike edukacije, te ih više uključiti u rad i djelovanje udruženja slijepih.

Sastanak je organizovan u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u periodu 2018.-2021. u saradnji sa partnerskom organizacijom Savezom slijepih Švedske(SRF), finansiranom od strane MyRight.

Više informacija o projektima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo možete naći na web stranici: http://www.slijepi-sa.org.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World