Sastanak Foruma žena s invaliditetom Koordinacionog odbora udruženja OSI KS

U okviru projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo 8. marta 2023. godine održan je sastanak Foruma žena sa invaliditetom, koji djeluje u okviru Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Slika sa sastanka Foruma ŽSI održanog u Udruženju slijepih KS 8. marta 2023.Na sastanka su članice Foruma razgovarale o mnogim aktuelnim pitanjima od interesa za osobe s invaliditetom, te su upoznate sa akcionom planom za 2023. godinu;

• Dogovorene su aktivnosti koje će se realizovati u cilju podizanja kapaciteta žena s invaliditetom;

• Utvrđena je lista događaja koje će Forum realizovati do kraja godine;

• Kreiran spisak žena s invaliditetom koje će biti uključene u edukacije i lista

edukatora;

• Dogovoren je termin za naredne dvije radionice o Konvenciji koje će se održati u martu i aprilu;

• Formiran je tročlani tim koji će voditi kampanju za uvođenje servisa asistenata za OSI;

Učesnice Foruma su pokazale interesovanje za proširenje Foruma sa još nekoliko žena s invaliditetom, kao i za organizovanje nekih aktivnosti, samostalno, koje nisu predviđene ovim projektom.

Fikret Zuko, predsjednik Koordinacionog odbora i Safeta Baković koordinator projekta govorili su o aktivnostima Koordinacionog odbora i radu drugih tijela Odbora, koji zajedno sa Forumom žena sa invaliditetom mogu voditi zajedničke aktivnosti na unapređenju prava i položaja osoba s invaliditetom u društvu.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku: http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom

#WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World