Redovni online sastanak Odbora za inkluzivno obrazovanje KOO KS

Odbor za praćenje primjene člana 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (Odbor za inkluzivno obrazovanje) Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 24. juna 2020. godine održao je redovni online sastanak.

Slika. Odbor za praćenje primjene člana 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (Odbor za inkluzivno obrazovanje) Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 24. juna 2020. godine održao je redovni online sastanakNa satanku se razgovaralo o online nastavi koja je bila veliki izazov za sve aktere odgojno obrazovnog procesa, ne samo u Kantonu Sarajevo, već i šire, te na koji način iskoristiti naučene lekcije u narednoj školskoj godini.

Na kraju rada zaključeno je da je neophodno:

- uraditi istraživanje o primjeni Strategije za uspješniju realizaciju inkluzivne online nastave, ali i o ostalim aspektima online nastave;

- nastaviti biti partner Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u reformskim procesima u obrazovanju u Kantonu Sarajevo;

- Odbor treba intenzivirati saradnju sa drugim akterima u obrazovanju, Vijećem roditelja, stručnim aktivima, aktivima direktora i pedagoga, udruženjima, kako bi odgojno-obrazovne ustanove u narednoj školskoj godini dale adekvatan odgovor koji bi omogućio kvalitetno inkluzivno obrazovanje za učenike s invaliditetom.

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo ove aktivnosti realizuje u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World