Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – 25. novembar

U okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno uslovljenog nasilja" MyRight će u ponedjeljak 06. decembra 2021. godine organizovati vebinar o položaju žena i djevojaka s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

a slici su tri djevojke od kojih su dvije djevojke u kolicima okrenute leđima, sjede za stolom tokom MyRight radionice u okviru projekta Tema: Angažovanje, učestvovanje i uključivanje djevojaka i žena u pokret osoba s invaliditetom i društvo s ciljem da im se omogući da zagovaraju za svoja prava i bore se protiv diskriminacije i seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Datum i vrijeme održavanja: ponedjeljak, 06. decembar, 14 sati

Mjesto: Zoom vebinar. Link (poveznica) za pristup vebinaru će biti podijeljena blagovremeno zajedno s konačnim dnevnim redom.

Kontekst

Bosna i Hercegovina je jedna od mnogih zemalja koje su ratificirale Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Istanbulsku konvenciju kako bi pokazale svoju opredijeljenost za poštovanje, promociju i zaštitu prava žena te osigurale rodnu ravnopravnost. To je dodatno potvrđeno kroz domaće zakonodavstvo i propise poput Zakona o ravnopravnosti spolova i Gender akcionih planova. Međutim, niti jedan od ovih dokumenata ne spominje izričito prava i potrebe žena s invaliditetom. Perspektiva žena s invaliditetom nije integrirana, a njihova prava nisu uključena u postojeće propise kako bi se osigurala njihova konstruktivna uključenost u društvo. Propuštanjem uključenja perspektive invaliditeta utiče se na održavanje svih već postojećih prepreka što onemogućuje žene s invaliditetom da uživaju svoja prava na isti način kao i one bez invaliditeta.

Iako Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala prije jedanaest godina, promoviše princip rodne ravnopravnosti i obavezu države da obezbijedi potrebne mjere kako bi je osigurala, rijetkost je vidjeti žene s invaliditetom aktivne i vidljive u bosanskohercegovačkom društvu.

„Analiza stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama s invaliditetom u Bosni i Hercegovini", čiju je izradu MyRight koordinirao tokom 2019. godine, također je preporučila bolje korištenje mehanizama zaštite ljudskih prava, a posebno prava na zaštitu od diskriminacije i nasilja nad osobama s invaliditetom. Ova studija je potakla MyRight i naše partnere da razvijemo novi projekt – "Ovdje sam vidljiva i ponosna” – čiji je cilj doprinijeti boljem sprovođenju prava žena s invaliditetom kroz njihovo povećano i aktivno učestvovanje u organizacijama osoba s invaliditetom. Projekt će pomoći u boljem razumijevanju razloga neučestvovanja žena s invaliditetom u javnom životu, tačnije u radu organizacija osoba s invaliditetom. Projekt također ima za cilj privući žene s invaliditetom da postanu aktivne članice organizacija koje se zalažu za svoja prava. Ovaj projekt je ujedno i prvi korak ka osnaživanju žena s invaliditetom da prepoznaju i reagiraju na različite oblike nasilja. Nedavno je završena prva faza projekta u kojoj je pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom u Bijeljini, Doboju, Sarajevu, Mostaru i Tuzli identificiralo nešto više od stotinu žena s invaliditetom koje nisu bile aktivne u organizacijama osoba s invaliditetom. Sa svim identificiranim ženama su vođeni razgovori, a prikupljene informacije su unesene u izvještaj o socio-ekonomskom stanju i uzrocima neučestvovanja žena s invaliditetom u organizacijama osoba s invaliditetom i društvu. Izvještaj će pomoći u usmjeravanju napora na potrebne aktivnosti koje će privući najmanje 60 od 100 identificiranih žena za nastavak izgradnje njihovih ličnih kapaciteta kroz program mentorske podrške, treninge, aktivan rad u forumu žena unutar koalicija i praktičnu provedbu zagovaranje i druge aktivnosti. Ti će napori, zauzvrat, pridonijeti implementaciji njihovih prava.

Cilj vebinara

Vebinar će omogućiti prostor za aktivan dijalog među različitim učesnicima o metodama, prioritetima i pristupima rada, koji mogu pomoći u jačanju uloge žena i djevojaka s invaliditetom u društvu i organizacijama osoba s invaliditetom, uključujući i prevenciju i zaštitu od nasilja nad ženama s invaliditetom.

Učesnici vebinara će se upoznati sa statusom žena i djevojaka s invaliditetom, kao i o situaciji rodno zasnovanog nasilja prema ženama s invaliditetom na temelju studije provedene 2019. godine. Na vebinaru će se raspravljati i o razlozima izostanka adekvatnih reakcija i nedostatka informacija o ovoj temi.

Na osnovu primjera i preporuka s kojima ćemo se upoznati tokom webinara, identificirat ćemo aktivnosti za različite skupine zainteresiranih za ovu tematiku kako bismo unaprijedili saradnju i zajedničko djelovanje na povećanju učestvovanja i uključivanja žena i djevojaka s invaliditetom u društvo, kao i prevenciju nasilja nad ženama i djevojkama s invaliditetom.

Pitanja za diskusiju:

• Koji su razlozi nedostatka učestvovanja i pasivnosti žena s invaliditetom u organizacijama osoba s invaliditetom?

• Koji su glavni izazovi kada je riječ o ostvarivanju prava žena s invaliditetom?

• Principi „da niko ne bude izostavljen" i „ne oštetiti/povrijediti nikoga" primoravaju nas da uvidimo jedinstvenu ranjivost najmarginalizovanije skupine. Koje prilike djevojke i žene s invaliditetom imaju za uključivanje i učestvovanje u organizacijama osoba s invaliditetom i društvu?

Koncept vebinara na engleskom jeziku možete naći OVDJE.

Pratite nas putem

Facebook: MyRight-BiH

Twitter: MyRightBiH

#orangetheworld #16days #16DaysOfActivism #eliminationofviolenceagainstwomen #OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom #WomenWithDisabilities #LeaveNoOneBehind #MyRight Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World