Više sredstava za ortopedska i druga pomagala u 2018. godini u HNK/Ž

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž "Zajedno smo jači" zajedničkim zagovaranjem sa drugim organizacijama, uticala na unapređenje i proširenje Liste ortopedskih i drugih medicinskih pomagala u HNK/Ž.

Slika. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž

Koalicija "Zajedno smo jači" u 2017. godini ostvarila je izuzetno dobru saradnju, partnerstvo sa Zavodom zdravstvenog osiguranja HNK/Ž. Na održanim sastancima razgovaralo se o potrebama osoba s invaliditetom, te mogućnosti poboljšanja i proširenja prava osiguranika na ortopedska i druga pomagala. Financijskim planom za 2018. godini, Zavod je povećao planirana sredstva za nabavu ortopedskih i drugih pomagala s ranijih 1.900.000 na 2.700.000 KM, te Vladi HNK/Ž, putem Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi, uputio prijedlog izmjena i dopuna Liste ortopedskih i drugih pomagala koja se izdaju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

Vlada HNŽ/K prihvatila je prijedlog Zavoda i donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja.

Sastavni dio ove odluke je Lista ortopedskih i drugih pomagala na koju su uvrštena određena pomagala koja ranije nisu bila na listi, za pojedina pomagala izmijenjeni su rokovi trajanja pomagala i indikacije na osnovu kojih osiguranici mogu ostvariti pravo na ortopedsko i drugo pomagalo, a za pojedina pomagala koja su već na Listi, odlukom Upravnog vijeća ZZO HNK/Ž, povećano je učešće Zavoda u nabavci istih.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž "Zajedno smo jači" izrazila je svoju veliku zahvalnost za dosadašnju saradnju Zavodu zdravstvenog osiguranja HNK/Ž, i želju da se saradnja i dalje nastavi, na putu građenja društva jednakih mogućnosti za sve, bez obzira na različitosti, po bilo kojoj osnovi.

#PonosniNaSebeAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World