Realizovan seminar „Član 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN

U sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti koalicija organizacija osoba s invaliditetom 2018 – 2021, u oktobru 2018. godine su realizovani seminari na temu „Član 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN o inkluzivnom obrazovanju". Seminari su održani u svakoj od pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom koje su dio MyRight programa.


Slika. uspješno realizovan myright seminar na temu „član 24 konvencije o pravima osoba s invaliditetom un o inkluzivnom obrazovanjuNa seminaru je učestvovalo 102 učesnika, predstavnika koalicija organizacija osoba s invaliditetom iz regija Sarajeva, Bijeljine, Tuzle, Mostara i Doboja.

Sudeći po evaluacionim listama, učesnici su bili zadovoljni sadržajem i izvođenjem seminara, te su izrazili želju da se za svaki član Konvencije o pravima osoba s invaliditetom napravi seminar kako bi se članovi organizacija detaljnije upoznali sa svakim od prava iz Konvencije. Takođe ohrabruje da su svi učesnici seminara izjavili da će naučeno o inkluzivnom obrazovanju moći primjeniti u svom budućem radu.

Predavač na seminarima je bila trenerica Amna Alispahić.

Održavanje ovog seminara je dio implementacije strateškog cilja 4 kojim organizacije osoba sa invaliditetom stiču jedinstveno razumijevanje člana 24 UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom a koji je dio strategije zagovaranja - promocije "Razumijevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima" koalicija OOSI 2018.-2021.

Do kraja godine koalicije treba da formiraju posebne odbore čiji će članovi biti odabrani među učesnicima seminara, a čiji će zadatak biti promocija i zagovaranje za primjenu člana 24 o inkluzivnom obrazovanju.

Više o Članu 24 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom UN-a možete naći na sljedećem linku: 

http://myright.ba/uimages/Opsti20komentar20na20clan202420Konvencije20o20pravima20OSI PRAVO20NA20INKLUZIVNO20OBRAZOVANJE_MyRight_2017.pdf 

Preporuke UN Komiteta vezane za Član 24 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom UN-a možete naći u okviru dokumenta „Zaključna zapažanja UN Komiteta o Inicijalnom izvještaju Bosne i Hercegovine" 12. april 2017. na sljedećem linku: 

http://myright.ba/uimages/Zakljucna20zapazanja20Komiteta20UN20o20Inicijalnom20izvjestaju20BiH_2017.pdf

Više o Održivom razvojnom cilju 4 (Goal 4: Quality education) Agende 2030, možete naći na sljedećem linku: 

http://www.sdgfund.org/goal-4-quality-education

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World