Prezentacija značaja primjene člana 24 UN Konvenciji o pravima OSI

Koalicija organizacija osoba sa invalidtetom Grada Bijeljina KOLOSI je 13. septembra 2021. godine održala prezentaciju o značaju primjene člana 24 UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom predstavnicima obrazovnih institucija.

Slika. Koalicija organizacija osoba sa invalidtetom Grada Bijeljina KOLOSI je 13. septembra 2021. godine održala prezentaciju o značaju primjene člana 24 UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom predstavnicima obrazovnih institucija

Cilj prezentacije bio je da se predstavnici obrazovnih ustanova podstaknu da u školama obezbijede sve potrebne uslove za nesmetano odvijanje vaspitno-obrazovnog rada za djecu/mlade/osobe sa invaliditetom.

Zaključci sa prezentacije su sljedeći:

1. Obezbjediti arhitektonsku i drugu prustupačnost svim institucijama obrazovanja i ostalim javnim institucijama na području Grada Bijeljina.

2. Obezbjediti bolju edukovanost kadrova u radu sa osobama sa invaliditetom u obrazovnim institucijama, naročito u ruralnim sredinama, kroz seminare, savjetovanje i dodatno usvršavanje.

3. Obezbjediti više defektologa u vrtićima i obrazovnim institucijama.

4. Obezbjediti da asistenti u nastavi budu zaposleni u školama sa definisanim sadržajem rada i stručnošću za podršku osobama sa invaliditetom.

5. Obezbjediti inkluzivno obrazovanje u srednjim školama u mjestima boravka učenika sa invaliditetom.

6. Obezbjediti prilagođenost didaktičkih i tehničkih uslova za redovnu nastavu osoba sa invaliditetom sa posebnim naglaskom na prilagođenost online nastave za osobe sa invaliditetom.

Koalicija organizacija osoba sa invalidtetom Grada Bijeljina KOLOSI prezentaciju je održala u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World