Inkluzivno obrazovanje se dešava samo onda kada Svi stvarno Znači Svi

Inkluzivno obrazovanje djece s invaliditetom se dešava samo onda kada Svi stvarno Znači Svi. Upravo je objavljena najsveobuhvatnija analiza inkluzije i obrazovanja koja je provedena u cijelom svijetu. Globalni monitoring izvještaj o obrazovanju 2020 po imenom „All Means All" (Svi Znači Svi) stavlja u fokus potrebe djece s invaliditetom, zahvaljujući mnogim neumornim zagovaračima među kojima je i Nafisa Baboo, direktorica Inkluzivnog obrazovanja u organizaciji Light for the World. Ona nam objašnjava zašto svi moramo obratiti posebnu pažnju na ovaj izvještaj.

Globalni izvještaj o monitoringu obrazovanja - global education monitoring (gem) report, pod imenom „svi znači sviVlade širom svijeta su se obavezale da će dostići inkluzivno obrazovanje za sve do 2030. Ostala je jedva decenija do tog roka, i sada je od izuzetne važnosti da se fokusiramo na one koji zaostaju u ovome cilju.

Globalni izvještaj o monitoringu obrazovanja - Global Education Monitoring (GEM) report, pod imenom „Svi Znači Svi", fokusira se na one koji su najviše na marginama društva: djeca s invaliditetom, jezične manjine i domorodačko stanovništvo. To je posebno važno upravo u ovom periodu, jer ako želimo da ubacimo u veću brzinu prema zacrtanom cilju, moramo osigurati da obrazovni sistemi stvarno podržavaju svu djecu.

Dobra vijest jeste da smo napravili određeni napredak. Izvještaj nam govori da od sve djece koja nisu obuhvaćena školstvom, čak 15% otpada na djecu s invaliditetom. To zvuči donekle i obećavajuće u zemljama u kojima je provedeno ovo istraživanje. U realnosti, djeca s invaliditetom prolaze kroz nekad i nepremostive prepreke da bi ostali u školi i napredovali tokom obrazovanja, pa ih samo 85% ostaje u školama. Učenici sa senzornim, fizičkim ili intelektualnim invaliditetom su čak 2.5 puta više u opasnosti od svojih drugova bez invaliditeta da nikad i ne budu uključeni u škole.

Najveći napredak je napravljen na poljima politika i legislative koje u svoj fokus stavljaju inkluziju. Otprilike 67% zemalja imaju politike i uključuju učenike s invaliditetom. Zvuči obećavajuće, ali još uvijek imamo veliki jaz između politika i implementacije.

Prepreke inkluziji

Nije riječ o samo jednoj velikoj prepreci za inkluzivno obrazovanje. Moramo uzeti u obzir cijeli sistem: zajednicu, vladu. Često se desi da različite državne službe međusobno ne sarađuju na koordinirani način.

Kao što i isključenje ima nekoliko dimenzija, rješenja za promovisanje inkluzivnog obrazovnog sistema imaju više dimenzija. Potrebno je sagledati sve sa svih strana, uz razumijevanje da je to više proces nego cilj.

COVID-19 je razotkrio izazove

Pandemija COVID-19 i model učenja na daljinu na koji su se velika većina zemalja morale prebaciti, je istinski pogoršao i još više istakao postojeći veliki jaz između onih koji imaju i onih koji nemaju, kao i različit pristup onima s invaliditetom i onima bez invaliditeta.

Izvještaj navodi da se 55% zemalja koji spadaju u zemlje s niskim dohotkom, prebacilo na on-line učenje na daljinu u osnovnim i srednjim školama. Ali samo 12% domaćinstava u najnerazvijenijim zemljama ima pristup internetu. Gotovo polovina zemalja koje spadaju u zemlje s niskim ili srednjih dohotkom, nije ništa napravilo da bi se dala podrška učenicima koji su u riziku od iskučivanja iz procesa obrazovanja.

Ovo stvarno ukazuje na ozbiljan uticaj zatvaranja škola na djecu s invaliditetom i na njihove roditelje. Zato jer nemaju tehnologiju koja bi podržala njihovo učenje, djeca s invaliditetom su izrazito u nepovoljnoj situaciji. Znamo da  djeca s invaliditetom, zajedno s djevojčicama i djevojkama, spadaju u marginalizovane skupine koje su u najvećoj opasnosti da se ne vrate u školske klupe jednom kad se normalizuje nastava. Sada, više nego ikada, je važno uložiti dodatne napore da se svi,  jednom kada se epidemiloška situacija normalizuje, vrate u školske klupe.

Nije sve u bijelom štapu i kolicima

Kako ćemo uložiti dodatne napore? Tako što ćemo potaknuti i ohrabriti veće investicije da bi osigurali da djeca s invaliditetom imaju pristup pravim tehnologijama koje će unaprijediti njihovo učenje.

Prije su ljudi razmišljali samo o bijelim štapovima i kolicima, ali moramo se okrenuti tehnologiji u smislu tableta i pametnih telefona, i moramo biti kreativni kako da dođemo do djece, pogotovo mlađe djece.

Školski sistemi se uvijek baziraju na razvijanju matematičkih vještina i pismenosti, a uvijek nedostaje rad na promovisanju rezilijentnosti (otpornosti na stresne događaje) i na učenju socio-emocionalnih vještina. Važnost ovih vještina je posebno došla do izražaja tokom pandemije. Moramo zauzeti holistički pristup razvijanju ovih vještina kod djece pogotovo kako se bude radilo na promjenama obrazovnih sistema i kada se pandemija smiri.

Ciljano financiranje

Za mene, ključni korak jeste ciljano financiranje za one koji su na neki način isključeni ili zaostaju u procesu obrazovanje. Kao što sam izvještaj govori, nema inkluzije dok milioni djece nemaju pristup obrazovanju.

Vlade moraju što prije svoja financiranja usmjeriti upravo na one koji se nalaze najdalje od ulaska u obrazovanje. Ovo će im pomoći da dođu do škola, i ovdje veliku ulogu igra jačanje rane intervencije. Na taj način se smanjuje uticaj invaliditeta, osigurava napredak i učenje. Ovakav pristup će svima nama omogućiti sveukupno unaprijeđenje obrazovnih sistema.

Donatori moraju tražiti (i dobiti) garancije da su svi obrazovni programi inkluzivni sa stanovišta invaliditeta, i pojačati svoje investicije u projekte i inovacije. Naravno, ovo sve se mora pratiti sa istraživanjima da bismo imali dokaze šta funkcioniše, a šta ne.

Cjeloživotna strast

Inkluzivno obrazovanje za djecu s invaliditetom je moja strast. Bila sam član savjetodavnog tima za „Svi Znači Svi" kao i član grupe za upravljanje zagovaranjem za izvještaj. Kada sam vidjela da se ovaj izvještaj postavlja na listu prioriteta za obrazovanje, osjetila sam se veoma ponosnom. Nadam se da će izvještaj katalizirati rapidnu promjenu i ohrabriti vlade da učine više. Nafisa Baboo, Direktorica za inkluzivno obrazovanje u Light for the world.

Preuzeto sa web stranice Light for the World: http://bit.ly/35XXGCn.

Više o izvještaju Svi Znači Svi dostupno je na: https://en.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion

#InternationalEducationDay #Artcle24UNCRPD #LeaveNoChildBehind #SDG4Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World