Garantovanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava za sve žene

Komitet za prava osoba sa invaliditetom (CRPD) i Komitet za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) su usvojili zajedničku novu izjavu „Garantovanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava za sve žene, posebno za žene sa invaliditetom".

Slika. Izjava komiteta o garantovanom seksualnom i reprodultivnom zdravlju i pravima za sve žene, posebno za žene sa invaliditetom„Komitet za prava osoba sa invaliditetom (CRPD) i Komitet za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) pozdravljaju nastavak napretka koje su učinile države potpisnice Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom da omoguće pristup ženama, posebno ženama sa invaliditetom seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima. Međutim, komiteti sa zabrinutošću napominju da u svim regijama postoje značajne praznine u zaštiti ovih osnovnih prava i sloboda te pozivaju države da povećaju svoje napore u tom pogledu."

Izjavu možete naći na sljedećem linku: http://bit.ly/2NMnvu3Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World